Estasyo santral realice yon gwan operatif masiv pou regilarize a tout etidyan imigwan.

Home / Noticias / Estasyo santral realice yon gwan operatif masiv pou regilarize a tout etidyan imigwan.

Estasyo santral realice yon gwan operatif masiv pou regilarize a tout etidyan imigwan.

  • Plis ke 2 mil vwazen de diferans nasyonalite kite rive nan aktivite saa ke nou te realize nan fin semenn nan .

Anfas mounisipal Estasyon Santral ki fe gwan pwogre masiv sa ki se yon mache lib de sevis Entekultirel ansanm ak pwogram”” chile te atandew “”nan aktivite sa kote 150, jenn etrange , ki se mwendaj ke 18 ane ,jwenn yon de karakte tanpore (pou yon ane)se yon posibilite pou legalize tout antesedant ou pou kapab jwenn anpil benefis gratis ke gouvman bay .

 Estasyon Santral se younn nan kominn ki gen plis poblasyon imigwan e anpil nan yo pa regilye . Sa pwodwi maank de enfomasyon ,se pou rezon saa ki fe nou te oganize jou saa kote 150 mwendaj jwenn viza tanpore pou yon ane . Sa pemet yo ka aksede a diferans sevis gouveneman ,pa mi yo ,la sante ,Edukasyon ,ed sosyal, ke chef kominn nan ki se Rodrigo Delgado.

Mesi ak tout kodinasyon mounisipal de Estasyon Santral, ministe de Enterye, atrave depatman Imigwasyon, P D I E Regis sivil,kite kapab konkretize yon si gwan objektif.dapre yon demand kominote ,yap kontinye 2 denye nouvo dat anko diran mwa novanm nan.

De plis , diferans unite mounisipal de tout kominn ,konte sou apwi tradukte ayisyen ,pou bay enfomasyon sou tout opotinite de travay , benefis sosyal e de santea k 100 asistans ki rive nan jou saa .

De fom paralel ,kominote ayisyen an te oganize yon seremoni ak tout fanmiy imigwan ki te mouri yo nan kominotea , nan yon gwan objektif pou fe yon apel pou amelyore politik piblik,e nan tout sevis de sante ,osi nan transmitasyon ekt.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search